Yang, Chuanmin, Tianjin University of Commerce, China