Qiao, Jiantong, Beijing Forestry University, China