Qiu, Jiao, Bamboo Industry Development Center of Anji County Forestry Bureau, China