An, Liangliang, Kangwon National University, Korea, Republic of