Fang, Xiaolin, College of Mechanical Engineering Jiamusi University, Jiamusi 154007, China, China