Fang, Xiuyuan, College of Civil Science and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China, China