Qin, Yinluan, Guangxi Eco-engineering Vocational and Technical College, Liuzhou, Guangxi 545004, China, China