Qin, Yiqing, Tianjin University of Science & Technology, China